JAK SIĘ ZAPISAĆ DO BIBLIOTEKI?

- Wystarczy mieć przy sobie dowolny dokument tożsamości wraz ze zdjęciem.
- Podać nam następujące dane: imię i nazwisko, adres, pełną datę urodzenia, status "zawodowy" (np. uczeń, rolnik, pracownik umysłowy, emeryt).
- Złożyć podpis.
- Osoby niepełnoletnie zapisują się razem z opiekunem.

A GDY JUŻ SIĘ ZAPISZESZ...

- Jednorazowo można wypożyczyć 3 dowolne książki na okres 1 miesiąca.
- Przed upływem terminu zwrotu, książkę da się prolongować (przedłużyć wypożyczenie) na kolejny miesiąc. Można to zrobić telefonicznie lub mailowo. Szczegóły regulaminu biblioteki poniżej.

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABIERZOWIE

1. Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne.
2. Przy zapisie należy okazać dowód tożsamości i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
3. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania oraz ewentualnie szkoły lub uczelni.
5. Biblioteka może pobrać kaucję w przypadku, kiedy czytelnik nie jest stałym mieszkańcem terenu obsługiwanego przez bibliotekę. Wysokość kaucji wynosi 50 złotych. O zamiarze wycofania kaucji należy powiadomić bibliotekę trzy dni wcześniej.
6. Wypożyczać można jednocześnie 3 książki. Więcej - tylko za zgodą bibliotekarza.
7. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Po upływie tego czasu istnieje możliwość prolongaty.
8. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla innych osób tylko za ich zgodą.
9. Z wydawnictw informacyjnych oraz szczególnie cennych korzysta się wyłącznie na miejscu.
10. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki, kierownik biblioteki ustała odszkodowanie, w zależności od aktualnej rynkowej wartości książki.
11. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony regulaminem, biblioteka może pobrać karę w wysokości 50 groszy za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.
12. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe - pozbawiony praw do korzystania z biblioteki.
13. Regulamin został opracowany w oparciu o Statut Biblioteki.
14. Od postanowień niniejszego regulaminu przysługuje możliwość odwołania do władz lokalnych.

KIEROWNIK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZABIERZOWIE
Elżbieta Mazur    
 

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

1. Korzystanie z Internetu w Gminnej Bibliotece Publicznej jest bezpłatne.
2. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z Internetu wyłącznie w celach edukacyjnych.
3. Korzystanie z Internetu jest możliwe tylko w godzinach pracy biblioteki.
4. Korzystanie ze sprzętu komputerowego dozwolone jest za zgodę bibliotekarza.
5. Zabrania się kopiowania i zgrywania programów komputerowych, kopiowania gier, plików a w szczególności programów chronionych objętych prawami autorskimi.
6. Zabrania się instalowania jakichkolwiek programów w zasobach komputera.
7. Użytkownik może korzystać z Internetu 30 minut. Istnieje możliwość przedłużenia tego czasu za zgodą bibliotekarza.
8. W przypadku awarii należy bezzwłocznie powiadomić bibliotekarza, jeżeli awaria wystąpiła z winy użytkownika będzie On obciążony kosztami naprawy.
9. Użytkownik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony praw do korzystania ze sprzętu komputerowego.

KIEROWNIK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZABIERZOWIE
Elżbieta Mazur

Programy

 

Czytam sobie w bibliotece

 

Dyskusyjny Klub Książki

 

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci

 

Grupa Rękodzielnicza "Koronczarki"

 

Kosmos – nasze wielkie podwórko!

 

Program Rozwoju Bibliotek

 

Biblioteka Narodowa

 

Cyfrowe książki

 

wolnelektury.pl

 

polona.pl

 

Wyszukaj