Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 4/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABIERZOWIE

 § 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Korzystania ze Zbiorów i Usług, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej w Zabierzowie oraz filii bibliotecznych w Balicach, Bolechowicach i Rudawie.

2. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą  W strukturach Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów na podstawie:

 • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (T.j. Dz.U. 2012 poz. 406, z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (T.j. Dz.U. 2012 poz. 642, z późn. zm.),
 • Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy  Nr XXIV/260/16 z dnia 22. grudnia 2016 r., służąc rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

3. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922) i późniejszymi zmianami.

§ 2
PRAWO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG BIBLIOTEKI

1. Prawo korzystania z wypożyczalni nabywa się po:

 • okazaniu aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL,
 • okazaniu karty pobytu (w przypadku obywateli spoza krajów Unii Europejskiej) lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (w przypadku obywateli z krajów Unii Europejskiej),
 • wypełnieniu karty zapisu - załącznik nr 2 do  Zarządzenia nr 4/2018 z dn. 10.08.18 r. dyrektora SCKiPGZ - zawierającej oświadczenie zgody na wykorzystanie przez Bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek.
 • potwierdzeniu podpisem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.

2. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu niepełnoletniego czytelnika jest dowód tożsamości jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

3. Czytelnik Biblioteki jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane na jego karcie.

4. Czytelnik Biblioteki zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.

5. Podanie numery telefonu i  adresu e-mail przez czytelnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na wysyłanie przez Bibliotekę informacji o zarezerwowanych książkach, zbliżającym się terminie zwrotu książek, upomnieniach.

6. Likwidacja konta czytelniczego możliwa jest na prośbę czytelnika, wyłącznie po uregulowaniu wszelkich zaległości w stosunku do Biblioteki.

7. Dzieci do lat 16 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną na piśmie.

8. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków, rozmów z telefonów komórkowych. Osoby nietrzeźwe i znajdujące się pod wpływem środków odurzających nie mogą przebywać w lokalu Biblioteki ani dokonywać wypożyczeń.

9. Godziny otwarcia Biblioteki głównej i filii określa załącznik nr 3 do  Zarządzenia nr4/201 z dn. 10.08.18 dyrektora SCKiPGZ. 

10. Kierownik Biblioteki ma prawo zamknąć bibliotekę główną i filie na określony czas lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu urlopu, awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.

11. Bieżące komunikaty dotyczące pracy biblioteki dotyczące Czytelników są umieszczane na stronie www.bibliotekazabierzów.pl. i na portalach społecznościowych oraz tablicach biblioteki głównej i filii.

12. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

13. Z biblioteki nie można wynosić materiałów bibliotecznych nie podlegających wypożyczeniu. Dotyczy to również sprzętu i innych składników majątkowych biblioteki.

§ 3
WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW

1. Wypożyczyć można jednorazowo 4 książki na okres nie dłuższy niż 30 dni. W uzasadnionych przypadkach (dłuższy wyjazd, pisanie prac naukowych itp.) na indywidualny wniosek czytelnika, istnieje możliwość wypożyczenia większej liczby egzemplarzy.

2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongata nie może nastąpić później niż w dniu upływu terminu zwrotu materiałów bibliotecznych. Czytelnik może uzyskać dwa razy prolongatę terminu zwrotu materiałów bibliotecznych (osobiście, telefonicznie, e-mailem).

3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt. 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje, np. książki objęte wykazami lektur szkolnych.

4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

5. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek na terenie gminy Zabierzów znajduje się poszukiwana przez niego książka.

6. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.

7. Z usługi rezerwowania zbiorów bibliotecznych czytelnik korzysta wówczas, gdy wszystkie egzemplarze danego wydania są aktualnie wypożyczone. Czytelnik, który podał swój adres e-mail, otrzymuje informację o rezerwacji drogą elektroniczną, pozostali czytelnicy drogą telefoniczną. Zbiory należy odebrać w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji. Po tym okresie zostają one przekazane do udostępniania. Biblioteka nie przyjmuje reklamacji wynikających z przekroczenia terminu odbioru zarezerwowanych zbiorów.

8. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, w korzystaniu z katalogów.

§ 4
POSZANOWANIE ZBIORÓW

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. 3. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. W wyjątkowych przypadkach Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej - inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

3. Poniesione przez czytelnika koszty odszkodowania nie podlegają zwrotowi w wypadku późniejszego odnalezienia zbiorów bibliotecznych, które pozostają własnością Biblioteki.

§ 5
PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Czytelnik odpowiedzialny jest za terminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Bibliotekarz nie ma obowiązku przypominania czytelnikowi o terminach zwrotu wypożyczonych zbiorów.

2. Za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych ponad termin określony w § 3 ust.1 Biblioteka nalicza karę pieniężną w wysokości 20 gr. od każdej książki, za każdy rozpoczęty dzień po upływie terminu zwrotu.

3. Czytelnikom, przekraczającym termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, Biblioteka wysyła upomnienie na koszt czytelników. Pisemne upomnienie wysłane będzie nie wcześniej niż po upływie 12 tygodni od regulaminowego terminu zwrotu zbiorów bibliotecznych.

4. W przypadku udostępnienia przez czytelnika adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, upomnienie poprzedzone będzie e-mailowym lub telefonicznym wezwaniem do zwrotu zbiorów bibliotecznych.

5. Kara z tytułu przetrzymania zbiorów nie jest naliczana za czas zamknięcia spowodowany urlopem, remontem czy inwentaryzacją zbiorów.

6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych, kara za przetrzymanie jest naliczana za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu dokumentu, aż do dnia uregulowania należności za zgubiony lub zniszczony dokument.

7. Jeżeli czytelnik, mimo upomnienia wysłanego przez Bibliotekę, nie zwróci wypożyczonych zbiorów bibliotecznych i odmówi uiszczenia należnych kar, może zostać całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki.

8. Kierownik Biblioteki wraz z upoważnionym przez niego pracownikiem  może w indywidualnych sprawach spisać lub umarzać zobowiązania finansowe z powyższych tytułów, jeżeli uzasadnione jest to szczególną sytuacją życiową, ekonomiczną czytelnika lub brakiem możliwości wyegzekwowania tych kwot. Z możliwości spisania bądź umorzenia czytelnik może skorzystać tylko 1 raz w roku kalendarzowym.

9. Dwa razy w roku – w maju i w grudniu - Biblioteka może ogłosić amnestię dla czytelników, polegającą na spisaniu lub umarzaniu kar, każdemu czytelnikowi, który w tym okresie dokona zwrotu przetrzymywanych dokumentów. 

§ 6
UDOSTĘPNIANIE SIECI INTERNET I STANOWISKA KOMPUTEROWEGO DLA CZYTELNIKÓW

1. Prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu mają wszyscy czytelnicy.

2. Korzystanie z dostępu do sieci Internet jest bezpłatne. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem.

3. Pracownicy Biblioteki na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Użytkownik prowadzi poszukiwania samodzielnie.

4. Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu udostępnia się użytkownikom na czas nieprzekraczający 1h z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników oczekujących na dostęp do komputera.

5. Na prośbę czytelnika dyżurujący bibliotekarz może wydrukować wyszukane informacje nie przekraczające 5 stron formatu A4.

6. Pracownicy Biblioteki mają prawo do kontrolowania czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze.

7. Użytkownicy Czytelni Ogólnej mogą skorzystać z stanowiska komputerowego w celu sporządzenia różnego rodzaju pism (listy, referaty, prace dyplomowe i in.).

8. Użytkownik po zakończeniu pracy na komputerze powinien usunąć zapisane przez siebie dane.  

§ 7
OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z INTERNETU 

1. Użytkownikowi korzystającemu ze sprzętu Biblioteki zabrania się dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego, zainstalowanego na dysku lokalnym komputera oraz samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego.

2. Biblioteka ze względu bezpieczeństwa ma prawo do blokowania stron serwisów aukcyjnych, portali społecznościowych oraz innych - uznanych przez administratora sieci za nielegalne lub niebezpieczne dla działania systemu bibliotecznego.

3. Zabrania się wykorzystywania Internetu do:

 • przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe,
 • wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców,
 • kopiowania programów komputerowych będących własnością Biblioteki,
 • zakładania własnych katalogów na dyskach,
 • łamania zabezpieczeń systemu.

4. Podczas pracy przy komputerze zabrania się palenia tytoniu, spożywania posiłków i picia napojów.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia popełnione podczas korzystania z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów Internetu, zbiorów multimedialnych i powierzonego sprzętu.

6. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do sprzętu komputerowego, jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w Regulaminie.

7. Użytkownik niestosujący się do przepisów Regulaminu może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze sprzętu komputerowego na podstawie decyzji podjętej przez Kierownika Biblioteki. 

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania.

2. Regulamin korzystania z Biblioteki Publicznej w Zabierzowie wchodzi w życie z dniem 10.08.2018 roku. 

 

Załącznik nr 2.

Karta zapisu do biblioteki. 

Karta zapisu do biblioteki 

 

Załącznik nr 3.

Godziny otwarcia

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZABIERZOWIE

PONIEDZIAŁEK           11.00 - 19.00

WTOREK                  11.00 - 19.00

ŚRODA                      8.00 - 14.00

CZWARTEK               11.00 - 19.00

PIĄTEK                     11.00 - 19.00

SOBOTA                    8.00 - 14.00

 

FILA W BALICACH

WTOREK                   12.00 - 18.00

ŚRODA                     12.00 - 18.00

CZWARTEK                 8.00 - 14.00

PIĄTEK                     12.00 - 18.00

 

FILA W BOLECHOWICACH

PONIEDZIAŁEK             8.00 - 14.00

WTOREK                   12.00 - 19.00

ŚRODA                     12.00 - 19.00

CZWARTEK                12.00 - 19.00

PIĄTEK                     12.00 - 19.00

 

FILA W RUDAWIE

PONIEDZIAŁEK            12.00 - 19.00

WTOREK                   12.00 - 19.00

ŚRODA                     12.00 - 19.00

CZWARTEK                 8.00 - 14.00

PIĄTEK                     12.00 - 19.00 

Polub nas na facebooku!

Programy

 

Czytam sobie w bibliotece

 

Dyskusyjny Klub Książki

 

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci

 

Grupa Rękodzielnicza "Koronczarki"

 

Kosmos – nasze wielkie podwórko!

 

Program Rozwoju Bibliotek

 

Biblioteka Narodowa

 

Cyfrowe książki

 

wolnelektury.pl

 

polona.pl

 

Wyszukaj